Author Search Result:Shinsaku HIURA(3hit)

1~3hit
Vol.95 No.9 pp.823-828  
Computational Photography
Shinsaku HIURA 
Summary | Full Text:PDF(1MB)

Vol.92 No.8 pp.647-655  
15 Years Progress in Pattern Recognition and Media Understanding
Shinsaku HIURA Yoichi SATO 
Summary | Full Text:PDF(1.9MB)

Vol.92 No.8 pp.665-675  
The Ten Biggest Challenges in Pattern Recognition and Media Understanding
Kazuhiko SUMI Seiichi UCHIDA Shin'ichi SATOH Yoichi SATO Shinsaku HIURA Kazuhiro FUKUI Noboru BABAGUCHI 
Summary | Full Text:PDF(5.3MB)

Login

 > 

Forgotten your password?

menu

Online ISSN:2188-2355