Author Search Result:Tatsuo YOTSUKURA(1hit)

1~1hit
Vol.94 No.3 pp.250-268  
A Proposal of Innovative Entertainment System “Dive Into the Movie”
Shigeo MORISHIMA Yasushi YAGI Satoshi NAKAMURA Sirou ISE Yasuhiro MUKAIGAWA Yasushi MAKIHARA Tomohiro MASHITA Kazuaki KONDO Seigo ENOMOTO Shinichi KAWAMOTO Tatsuo YOTSUKURA Yusuke IKEDA Akinobu MAEJIMA Hiroyuki KUBO 
Summary | Full Text:PDF(3.7MB)

Login

 > 

Forgotten your password?

menu

Online ISSN:2188-2355