Author Search Result:Hitoshi YOSHINO(5hit)

1~5hit
Vol.101 No.11 pp.1078-1084  
5G as an Enabler for Automated Driving
Hitoshi YOSHINO 
Summary | Full Text:PDF(1.2MB)

Vol.94 No.1 pp.30-30    Open Access
Editorial Preface
Hitoshi YOSHINO 
Summary | FreeFull Text:PDF(174.7KB)

Vol.94 No.1 pp.43-46  
Standardization Activities on Cognitive Radios
Homare MURAKAMI Shigenobu SASAKI Hitoshi YOSHINO 
Summary | Full Text:PDF(718.6KB)

Vol.92 No.7 pp.538-542  
Outline of IMT-Advanced System and Its Standardization Activities
Kohei SATOH Hajime NAKAMURA Hitoshi YOSHINO Hiroshi KOMATSU 
Summary | Full Text:PDF(1.1MB)

Vol.92 No.7 pp.566-572  
ITU-R Process of IMT-Advanced Radio Interface Technology Standardization and Its Future Work
Hitoshi YOSHINO Toshiharu HIROSE Ritsuo HAYASHI Kazuyoshi SATO 
Summary | Full Text:PDF(892.6KB)

Login

 > 

Forgotten your password?

menu

Online ISSN:2188-2355