Author Search Result:Ikuo MIYOSHI(1hit)

1~1hit
Vol.103 No.12 pp.1217-1220  
Feat of Winning Four Major Benchmarks on Supercomputer Fugaku
Yutaka ISHIKAWA Mitsuhisa SATO Toshiyuki IMAMURA Masahiro NAKAO Yuetsu KODAMA Shuhei KUDO Keigo NITADORI Takuya INA Koji UENO Katsuki FUJISAWA Toshiyuki SHIMIZU Ikuo MIYOSHI Hideki MIWA Akira HOSOI 
Summary | Full Text:PDF(964.8KB)

Login

 > 

Forgotten your password?

menu

Online ISSN:2188-2355