Author Search Result:Seijiro MATSUBARA(1hit)

1~1hit
Vol.107 No.5 pp.403-410  
AI Robots That Harmonize with Humans to Create Knowledge and Cross Borders
Yoshitaka USHIKU Hiroyuki SHINDO Hironobu FUJIYOSHI Takayoshi YAMASHITA Yukino BABA Koichiro YOSHINO Seijiro MATSUBARA 
Summary | Full Text:PDF(2.2MB)

Login

 > 

Forgotten your password?

menu

Online ISSN:2188-2355