Author Search Result:Shinsaku AKIYAMA(2hit)

1~2hit
Vol.105 No.10 pp.1201-1207  
Initiatives to Advanced Network Management Using AI Technics in Mobile Networks
Masatomo SUZUKI Tatsuya KIMURA Akihiro SHIOZU Wenjing CHEN Shinsaku AKIYAMA Seiji SHIBATA Keisuke SUZUKI 
Summary | Full Text:PDF(1.6MB)

Vol.105 No.8 pp.762-770  
End-to-end 5G Network Slicing Management and Orchestration Architecture
Hiroki BABA Shiku HIRAI Sho KANEMARU Takayuki NAKAMURA Senri HIRABARU Taisuke OMOTO Shinsaku AKIYAMA 
Summary | Full Text:PDF(1.9MB)

Login

 > 

Forgotten your password?

menu

Online ISSN:2188-2355