Author Search Result:Eiichiro SUMITA(2hit)

1~2hit
Vol.98 No.8 pp.740-744  
Future Development of Speech Translation
Naohiko OGIHARA Eiichiro SUMITA 
Summary | Full Text:PDF(712.8KB)

Vol.94 No.6 pp.502-517    Open Access
Speech and Natural Language Processing in the Web Information Era
Satoshi NAKAMURA Ryosuke ISOTANI Kentaro INUI Hideki KASHIOKA Hisashi KAWAI Tatsuya KAWAHARA Yutaka KIDAWARA Sadao KUROHASHI Eiichiro SUMITA Satoshi SEKINE Kentaro TORISAWA Chiori HORI Shigeki MATSUDA 
Summary | FreeFull Text:PDF(1.6MB)

Login

 > 

Forgotten your password?

menu

Online ISSN:2188-2355