Author Search Result:Yutaka KIDAWARA(2hit)

1~2hit
Vol.100 No.10 pp.1059-1059    Open Access
Researches on Big Data and Fusion with Related Field
Masato OGUCHI Miyuki NAKANO Yoshiharu ISHIKAWA Yutaka KIDAWARA 
Summary | FreeFull Text:PDF(343KB)

Vol.94 No.6 pp.502-517    Open Access
Speech and Natural Language Processing in the Web Information Era
Satoshi NAKAMURA Ryosuke ISOTANI Kentaro INUI Hideki KASHIOKA Hisashi KAWAI Tatsuya KAWAHARA Yutaka KIDAWARA Sadao KUROHASHI Eiichiro SUMITA Satoshi SEKINE Kentaro TORISAWA Chiori HORI Shigeki MATSUDA 
Summary | FreeFull Text:PDF(1.6MB)

Login

 > 

Forgotten your password?

menu

Online ISSN:2188-2355