Author Search Result:Satoshi NAKAMURA(4hit)

1~4hit
Vol.98 No.8 pp.702-709    Open Access
Brief Overview of Speech Translation Technology
Satoshi NAKAMURA 
Summary | FreeFull Text:PDF(1MB)

Vol.96 No.11 pp.865-873  
Speech Translation Technologies, Past and Beyond
Satoshi NAKAMURA 
Summary | Full Text:PDF(1.5MB)

Vol.94 No.6 pp.502-517    Open Access
Speech and Natural Language Processing in the Web Information Era
Satoshi NAKAMURA Ryosuke ISOTANI Kentaro INUI Hideki KASHIOKA Hisashi KAWAI Tatsuya KAWAHARA Yutaka KIDAWARA Sadao KUROHASHI Eiichiro SUMITA Satoshi SEKINE Kentaro TORISAWA Chiori HORI Shigeki MATSUDA 
Summary | FreeFull Text:PDF(1.6MB)

Vol.94 No.3 pp.250-268  
A Proposal of Innovative Entertainment System “Dive Into the Movie”
Shigeo MORISHIMA Yasushi YAGI Satoshi NAKAMURA Sirou ISE Yasuhiro MUKAIGAWA Yasushi MAKIHARA Tomohiro MASHITA Kazuaki KONDO Seigo ENOMOTO Shinichi KAWAMOTO Tatsuo YOTSUKURA Yusuke IKEDA Akinobu MAEJIMA Hiroyuki KUBO 
Summary | Full Text:PDF(3.7MB)

Login

 > 

Forgotten your password?

menu

Online ISSN:2188-2355